Regulamin korzystania z internetowego Serwisu biurokarier.edu.pl

Postanowienia ogólne

§1

 1. Internetowy Serwis biurokarier.edu.pl został zrealizowany w ramach projektu "Serwis Akademickich Biur Karier" przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji powołane przez Konfederację Rektorów Uniwersytetów Polskich.
 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z internetowego Serwisu biurokarier.edu.pl.
 3. Użytkownicy serwisu akceptują wszystkie postanowienia Regulaminu.

§2

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy "Regulamin korzystania z internetowego Serwisu biurokarier.edu.pl".
 2. Usługodawca – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 3. Administratorzy Serwisu – pracownicy Biura Karier Uczelni uczestniczących w projekcie "Serwis Akademickich Biur Karier".
 4. Serwis – internetowy system udostępniany przez Usługodawcę w domenie biurokarier.edu.pl, stworzony w ramach projektu "Serwis Akademickich Biur Karier".
 5. Oferta – oferta pracy, praktyki, stażu albo wolontariatu zamieszczona przez Pracodawcę w Serwisie. Serwisie,
 6. Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę i Administratorów Serwisu w Serwisie biurokarier.edu.pl.
 7. Pracodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu i oferująca miejsca pracy, praktyki, stażu albo wolontariatu adresowane do studentów i absolwentów.
 8. Pracodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu i oferująca miejsca pracy, praktyki, stażu albo wolontariatu adresowane do studentów i absolwentów.
 9. Użytkownik – Pracodawca lub Kandydat.

§3

 1. Korzystanie przez Użytkowników z internetowego Serwisu biurokarier.edu.pl jest bezpłatne.
 2. Pracodawcy mają prawo umieszczania w Serwisie ofert oraz opisu firm i znaków graficznych, a Kandydaci swoich danych w postaci curriculum vitae (CV).
 3. Użytkownicy mają prawo zgłaszać wszelkiego rodzaju błędy i nieprawidłowości dotyczące działania Serwisu oraz treści w nim umieszczanych.

Rodzaje i zakres korzystania z usług

§4

 1. Korzystanie przez Użytkowników z internetowego Serwisu biurokarier.edu.pl jest bezpłatne.
 2. Dostęp do ofert, o których mowa w ust. 1, polega na wyszukiwaniu i sortowaniu ofert oraz udostępnianiu katalogu Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.
 3. Kandydaci mają możliwość wprowadzania CV i innych danych ich dotyczących w celu przetwarzania przez Usługodawcę i Administratorów Serwisu w zakresie potrzebnym do ich wyboru odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom. Usługodawca i Administratorzy Serwisu umożliwiają subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydatów o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Kandydatów kryteriom wyboru.
 4. Kandydaci aplikują na oferty zamieszczone w Serwisie poprzez przesłanie aplikacji (CV) do Pracodawcy.

§5

 1. Usługodawca i Administratorzy Serwisu udostępniają Pracodawcom curriculum vitae Kandydatów, którzy posiadają profil w Serwisie i wyrażają zgodę na jego udostępnienie.
 2. Pracodawcy mają możliwość umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy, praktykach, stażach, wolontariacie.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Pracodawcy otrzymują aplikację o pracę od Kandydatów.
 4. Pracodawcy zarządzają procesami rekrutacji iaplikacjami Kandydatów w Serwisie automatycznie lub przy wsparciu Usługodawcy i Administratorów Serwisu.

§6

Od momentu rejestracji w Serwisie Kandydata i Pracodawców kontakty pomiędzy stronami odbywają się bez udziału Usługodawcy i Administratorów Serwisu. Wszelkie spory powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Usługodawcy i Administratorów Serwisu w jakiekolwiek czynności prawne.

§7

Usługodawca i Administratorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności korzystania przez nich z systemu ofert w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

Warunki świadczenia usług

§8

 1. Korzystanie z usług wymaga posiadania przez Użytkowników konta w Serwisie.
 2. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.
 3. Rejestrując konto w Serwisie, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy pierwszym logowaniu się do Serwisu.

§9

 1. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji.
 2. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie oraz z rezygnacją z dalszego korzystania z funkcjonalności Serwisu, co do których posiadanie konta jest niezbędne.

§10

Usługodawca i Administratorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub w skutek działania siły wyższej.

Zasady umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracę, praktyki, staże, wolontariat

§11

Wszelkie treści ofert umieszczane są w Serwisie za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych po zarejestrowaniu się przez Pracodawcę. Oferty publikowane są w działach dostępnych w Serwisie, do których Pracodawca je skierował wybierając odpowiednie pole w formularzu. Oferta jest umieszczona na czas określony przez Pracodawcę.

§12

 1. Decyzja o umieszczeniu w Serwisie danego ogłoszenia należy do Administratorów Serwisu.
 2. Oferta zamieszczona przez Pracodawcę jest udostępniana Kandydatom w momencie akceptacji przez Administratorów Serwisu. Szczegółowe kryteria poprawnego wprowadzania ofert zawiera "Instrukcja korzystania z Serwisu dla Pracodawcy".
 3. Niezależnie od postanowień Regulaminu ostateczna decyzja o publikacji oferty należy do Administratora Serwisu.

§13

 1. Dane rejestracyjne pracodawcy są przekazywane administratorom portalu.
 2. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych rejestracyjnych może skutkować odmową rejestracji Pracodawcy, co równoznaczne jest z odmową przyjęcia ofert. Dane rejestracyjne Pracodawcy podawane są do wiadomości Administratorów Serwisu. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych rejestracyjnych może skutkować odmową rejestracji Pracodawcy, co równoznaczne jest z odmową przyjęcia ofert.

Ograniczenia w korzystaniu z Serwisu

§14

Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu poprzez pobór do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu danych zawartych w Serwisie, a w szczególności: kopiowanie informacji zawartych w Serwisie na inne strony internetowe, publikowanie, przesyłanie, modyfikacja, przechowywanie w innej bazie danych materiałów zawartych w Serwisie.

§15

Niedopuszczalne jest publikowanie ofert w celach innych niż selekcja i rekrutacja Kandydatów na pracowników, praktykantów, stażystów. Usługodawca i Administratorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

§16

Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywania przez nich Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami i naruszających dobra osobiste osób trzecich.

§17

Niedopuszczalne są jakichkolwiek działania potencjalnie lub faktycznie utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie Serwisu.

§18

Usługodawca i Administratorzy Serwisu mogą zablokować konto Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa.

§19

Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

Przetwarzanie danych osobowych

§20

W zasobach Serwisu gromadzone i przetwarzane są (podawane dobrowolnie) dane osobowe Użytkowników. Administratorem tych danych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1781), jest Uczelnia, w której podejmuje bądź podejmował naukę Kandydat. Usługodawca i Administratorzy serwisu przetwarzają dane osobowe Kandydatów, niezbędne do prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym regulaminem zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422, z późn. zm.).

§21

"Polityka prywatności" określa szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia Użytkowników, a takżeobowiązki Usługodawcy i Administratorów Serwisu w tym zakresie. „Polityka Prywatności” określa szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia Użytkowników, a także obowiązki Usługodawcy i Administratorów Serwisu w tym zakresie.

Postanowienia końcowe

§22

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie zmieniony jednostronnie przez Usługodawcę w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania w Serwisie.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu, wyświetlana jest w formie komunikatu przez co najmniej 14 dni od jego zmiany.
 3. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmieniony Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2016 r.