Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 94.649

Aktualne 358

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 72.872

Pracodawcy 21.813

Biura Karier 8

Regulamin korzystania z internetowego Serwisu biurokarier.edu.pl


Postanowienia ogólne

§1

 1. Internetowy Serwis biurokarier.edu.pl został zrealizowany w ramach projektu "Serwis Akademickich Biur Karier" przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji powołane przez Konfederację Rektorów Uniwersytetów Polskich.
 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z internetowego Serwisu biurokarier.edu.pl.
 3. Użytkownicy serwisu akceptują wszystkie postanowienia Regulaminu.

§2

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
 1. Regulamin – niniejszy "Regulamin korzystania z internetowego Serwisu biurokarier.edu.pl".
 2. Usługodawca – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 3. Administratorzy Serwisu – pracownicy Biura Karier Uczelni uczestniczących w projekcie "Serwis Akademickich Biur Karier".
 4. Serwis – internetowy system udostępniany przez Usługodawcę w domenie biurokarier.edu.pl, stworzony w ramach projektu "Serwis Akademickich Biur Karier".
 5. Oferta – oferta pracy, praktyki, stażu albo wolontariatu zamieszczona przez Pracodawcę w Serwisie. Serwisie,
 6. Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę i Administratorów Serwisu w Serwisie biurokarier.edu.pl.
 7. Pracodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu i oferująca miejsca pracy, praktyki, stażu albo wolontariatu adresowane do studentów i absolwentów.
 8. Kandydat – osoba fizyczna (student, słuchacz, absolwent z Uczelni uczestniczącej w administrowaniu Serwisem), korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym Pracodawcą.
 9. Użytkownik – Pracodawca lub Kandydat.

§3

 1. Korzystanie przez Użytkowników z internetowego Serwisu biurokarier.edu.pl jest bezpłatne.
 2. Pracodawcy mają prawo umieszczania w Serwisie ofert oraz opisu firm i znaków graficznych, a Kandydaci swoich danych w postaci curriculum vitae (CV).
 3. Użytkownicy mają prawo zgłaszać wszelkiego rodzaju błędy i nieprawidłowości dotyczące działania Serwisu oraz treści w nim umieszczanych.

Rodzaje i zakres korzystania z usług

§4

 1. Korzystanie przez Użytkowników z internetowego Serwisu biurokarier.edu.pl jest bezpłatne.
 2. Dostęp do ofert, o których mowa w ust. 1, polega na wyszukiwaniu i sortowaniu ofert oraz udostępnianiu katalogu Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.
 3. Kandydaci mają możliwość wprowadzania CV i innych danych ich dotyczących w celu przetwarzania przez Usługodawcę i Administratorów Serwisu w zakresie potrzebnym do ich wyboru odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom. Usługodawca i Administratorzy Serwisu umożliwiają subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydatów o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Kandydatów kryteriom wyboru.
 4. Kandydaci aplikują na oferty zamieszczone w Serwisie poprzez przesłanie aplikacji (CV) do Pracodawcy.

§5

 1. Usługodawca i Administratorzy Serwisu udostępniają Pracodawcom curriculum vitae Kandydatów, którzy posiadają profil w Serwisie i wyrażają zgodę na jego udostępnienie.
 2. Pracodawcy mają możliwość umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy, praktykach, stażach, wolontariacie.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Pracodawcy otrzymują aplikację o pracę od Kandydatów.
 4. Pracodawcy zarządzają procesami rekrutacji iaplikacjami Kandydatów w Serwisie automatycznie lub przy wsparciu Usługodawcy i Administratorów Serwisu.

§6

Od momentu rejestracji w Serwisie Kandydata i Pracodawców kontakty pomiędzy stronami odbywają się bez udziału Usługodawcy i Administratorów Serwisu. Wszelkie spory powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Usługodawcy i Administratorów Serwisu w jakiekolwiek czynności prawne.

§7

Usługodawca i Administratorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności korzystania przez nich z systemu ofert w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

Warunki świadczenia usług

§8

 1. Korzystanie z usług wymaga posiadania przez Użytkowników konta w Serwisie.
 2. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.
 3. Rejestrując konto w Serwisie, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy pierwszym logowaniu się do Serwisu.

§9

 1. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji.
 2. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie oraz z rezygnacją z dalszego korzystania z funkcjonalności Serwisu, co do których posiadanie konta jest niezbędne.

§10

Usługodawca i Administratorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub w skutek działania siły wyższej.

Zasady umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracę, praktyki, staże, wolontariat

§11

Wszelkie treści ofert umieszczane są w Serwisie za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych po zarejestrowaniu się przez Pracodawcę. Oferty publikowane są w działach dostępnych w Serwisie, do których Pracodawca je skierował wybierając odpowiednie pole w formularzu. Oferta jest umieszczona na czas określony przez Pracodawcę.

§12

 1. Decyzja o umieszczeniu w Serwisie danego ogłoszenia należy do Administratorów Serwisu.
 2. Oferta zamieszczona przez Pracodawcę jest udostępniana Kandydatom w momencie akceptacji przez Administratorów Serwisu. Szczegółowe kryteria poprawnego wprowadzania ofert zawiera "Instrukcja korzystania z Serwisu dla Pracodawcy".
 3. Niezależnie od postanowień Regulaminu ostateczna decyzja o publikacji oferty należy do Administratora Serwisu.

§13

 1. Employer’s registration data is announced to Portal administrators.
 2. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych rejestracyjnych może skutkować odmową rejestracji Pracodawcy, co równoznaczne jest z odmową przyjęcia ofert. Dane rejestracyjne Pracodawcy podawane są do wiadomości Administratorów Serwisu. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych rejestracyjnych może skutkować odmową rejestracji Pracodawcy, co równoznaczne jest z odmową przyjęcia ofert.

Ograniczenia w korzystaniu z Serwisu

§14

Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu poprzez pobór do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu danych zawartych w Serwisie, a w szczególności: kopiowanie informacji zawartych w Serwisie na inne strony internetowe, publikowanie, przesyłanie, modyfikacja, przechowywanie w innej bazie danych materiałów zawartych w Serwisie.

§15

Niedopuszczalne jest publikowanie ofert w celach innych niż selekcja i rekrutacja Kandydatów na pracowników, praktykantów, stażystów. Usługodawca i Administratorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

§16

Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywania przez nich Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami i naruszających dobra osobiste osób trzecich.

§17

Niedopuszczalne są jakichkolwiek działania potencjalnie lub faktycznie utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie Serwisu.

§18

Usługodawca i Administratorzy Serwisu mogą zablokować konto Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa.

§19

Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

Przetwarzanie danych osobowych

§20

W zasobach Serwisu gromadzone i przetwarzane są (podawane dobrowolnie) dane osobowe Użytkowników. Administratorem tych danych jest Uczelnia, w której podejmuje bądź podejmował naukę Kandydat. Usługodawca i Administratorzy serwisu przetwarzają dane osobowe Kandydatów, niezbędne do prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym regulaminem zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

§21

"Polityka prywatności" określa szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia Użytkowników, a takżeobowiązki Usługodawcy i Administratorów Serwisu w tym zakresie. „Polityka Prywatności” określa szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia Użytkowników, a takżeobowiązki Usługodawcy i Administratorów Serwisu w tym zakresie.

Postanowienia końcowe

§22

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie zmieniony jednostronnie przez Usługodawcę w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania w Serwisie.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu, wyświetlana jest w formie komunikatu przez co najmniej 14 dni od jego zmiany.
 3. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmieniony Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2016 r.