Offer: 4994/23/PS

Information

  • You can see now only a part of selected offers.
  • Full version of offers in this portal is available only for registered users.

Job info
Reference number
4994/23/PS
Profession
Główny Specjalista do spraw tworzenia przepisów wewnętrznych z zakresu organizacji pracy w UKE w Wydziale Organizacji, Biuro Dyrektora Generalnego
Professional area
Public Administration: Central Administration Officer (Ministry / Others)
Job type
permanent job
Form of work
stationary
Candidate type
Alumnus
Country
Poland
Voivodeship
Masovian Voivodeship
City
Warszawa
Duties
Osoba na tym stanowisku:
Opracowuje projekty wewnętrznych aktów normatywnych Prezesa i Dyrektora Generalnego UKE
Prowadzi zbiory i ewidencje przepisów wewnętrznych (aktów normatywnych, regulaminów, procedur i instrukcji)
Opracowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa UKE i Dyrektora Generalnego UKE
Inicjuje działania zmierzające do zwiększenia skuteczności funkcjonowania UKE
Requirements

Study subjects
prawnicze

Employment condition
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):
Wykształcenie: wyższe prawnicze
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze stosowania prawa lub opracowywania projektów wewnętrznych aktów normatywnych w administracji
Znajomość przepisów ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, Prawo zamówień publicznych,
Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe
Znajomość zasad techniki prawodawczej
Wiedza dotycząca zadań realizowanych przez Prezesa UKE oraz funkcjonowania Urzędu
Umiejętność: redagowania tekstów, analizy i interpretacji przepisów prawa
Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy
Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego
Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.)
Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
Możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie
Parking dla rowerów
Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki

Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

Dodatkowe informacje
Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze.
Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.
W przypadku składania dokumentów elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie lub cyfrowo przez kandydatki/kandydatów i załączone w formie skanów/zdjęcia lub pliku pdf do formularza rekrutacyjnego.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości do 6 571,35 zł (mnożnik kwoty bazowej: do 3,0 ) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.


Planujemy następujące metody/techniki naboru:
Sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych
Test wiedzy
Test kompetencyjny
Rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
CV
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące spełnienia wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie dla osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj do: 29 września 2023
Aplikuj elektronicznie przez stronę:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3c153aa3c5d242a1bf458dcae9c07729
Lub w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 127286" na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 53 49 489
Więcej o pracy na stronie urzędu: https://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/
Dokumenty należy złożyć do: 29.09.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
6571.35 PLN Gross monthly
19-09-2023
29-09-2023