Offer: 5008/23/PS

Information

  • You can see now only a part of selected offers.
  • Full version of offers in this portal is available only for registered users.

Job info
Reference number
5008/23/PS
Profession
Podreferendarz do spraw: skarg pasażerów w Wydziale Obsługi Pasażerów i Nadzoru w Departamencie Przewozów Pasażerskich
Professional area
Public Administration: Central Administration Officer (Ministry / Others)
Job type
permanent job
Form of work
stationary
Candidate type
Student/Alumnus
Country
Poland
Voivodeship
Masovian Voivodeship
City
Warszawa
Duties
Osoba na tym stanowisku:
 Ocenia wpływające do Urzędu Transportu Kolejowego skargi i zapytania pasażerów pod względem formalnym w celu weryfikacji zasadności ich wniesienia i dalszego procedowania.
 Analizuje materiał w sprawie pod kątem obowiązujących regulacji w celu przygotowania projektu odpowiedzi na skargę lub zapytanie pasażera.
 Obsługuje infolinię przeznaczoną dla pasażerów transportu kolejowego.
 Prowadzi lub bierze udział w kontrolach podmiotów świadczących usługi na rynku pasażerskich przewozów kolejowych.
 Przygotowuje projekty wystąpień w zakresie systemów gwarantujących bezpieczeństwo osobiste pasażerów oraz ich bagażu, realizacji obowiązków w zakresie informacji pasażerskiej oraz sposobu prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez przewoźników kolejowych.
 Przygotowuje projekty wystąpień lub propozycje zaleceń dla podmiotów rynku kolejowego w celu zapewnienia niedyskryminującego dostępu do usług kolejowych osobom z niepełnosprawnością
i o ograniczonej sprawności ruchowej.
Requirements

Other requirements
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 Wykształcenie: średnie
 Znajomość ustawy o transporcie kolejowym (w zakresie praw pasażerów)
 Znajomość rozporządzenia (UE) 2021/782 Parlamentu Europejskiego i Rady dot. praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
 Znajomość ustawy Prawo przewozowe
 Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 Komunikatywność
 W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 Posiadanie obywatelstwa polskiego
 Korzystanie z pełni praw publicznych
 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 Wykształcenie: wyższe
 Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej lub w transporcie kolejowym lub w pracy biurowej
 Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania transportu kolejowego
Employment condition
Naszym pracownikom oferujemy:
 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,
 przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,
 pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,
 dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
 w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń zewnętrznych i w ramach rozbudowanego systemu szkoleń wewnętrznych, możliwość częściowej refundacji kosztów dokształcania,
 możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,
 możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i programu sportowo-rekreacyjnego (Multisport),
 możliwość korzystania z pakietu socjalnego (dofinansowanie wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe oraz świadczenia okolicznościowe, np.: imprezy mikołajkowe, „becikowe”, bilety do kina, bony na zakupy).
Dostępność
Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Warunki pracy
 Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.
 Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
 Praca w terenie.
 Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Dodatkowe informacje
 Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty.
 List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane CV, list motywacyjny i oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.
 W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Urzędu/na skrzynkę mailową).
 Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 Oferty kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych lub nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które zalecamy.
 Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/o wykonywaniu prac zleconych/o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.).
 Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie:
https://www.utk.gov.pl/pl/praca-w-utk/informacje-ogolne/zasady-naboru-w-sluzbie/10823,Zasady-naboru-w-Sluzbie-Cy wilnej.html
 Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:
http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.
W zależności od wymagań określonych w ogłoszeniu możliwe są jeszcze dodatkowe etapy naboru. Jeśli na podstawie formalnej weryfikacji ofert zostaniesz zakwalifikowany(a) do kolejnego etapu naboru to poinformujemy cię telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru. Poszczególne etapy naboru mogą być przeprowadzone w formie zdalnej (on-line).
Urząd Transportu Kolejowego jest nowoczesnym, przyjaznym i otwartym urzędem zajmującym się m.in.
bezpieczeństwem i regulacją rynku kolejowego oraz prawami pasażerów. Podróżni mogą liczyć na naszą pomoc w przypadku, gdy przejazd pociągiem nie przebiegał tak, jak powinien.
Chętnie dzielimy się wiedzą. Dlatego powstała Akademia UTK, w której prowadzimy szkolenia
i warsztaty. Ich tematyka jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb rynku. UTK jest inicjatorem „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa” oraz konkursu "Kultura bezpieczeństwa" związanego z upowszechnianiem zasad bezpieczeństwa wśród pracowników spółek kolejowych. Upowszechniamy wiedzę na temat praw pasażerów. Na dworcach kolejowych organizujemy akcje informacyjne „Dzień pasażera”. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” uczymy najmłodszych, jak bezpiecznie zachować się w pobliżu torów.
Staramy się zawsze, by sprawy były załatwiane niezwłocznie. W Urzędzie w pełni działa elektroniczny obieg dokumentów. Pozwala to rocznie zaoszczędzić wiele kilogramów papieru. Dużą wagę przykładamy do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. By zapewnić skuteczne stosowanie zasad równego traktowania, od 2015 roku w Urzędzie działa Rzecznik Osób Niepełnosprawnych. UTK zdobył pierwsze miejsce w Konkursie LODOŁAMACZE 2016 za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Za świadome i skuteczne działania związane z zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnością zostaliśmy wyróżnieni Medalem Przyjaciel Integracji.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 analiza merytoryczna i formalna dokumentów aplikacyjnych
 pisemny test wiedzy
 rozmowy rekrutacyjne wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera (pakiet MS Office)
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 CV i list motywacyjny
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
---
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
 Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@utk.gov.pl
 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 Informacje o odbiorcach danych: Wydział Zasobów Ludzkich Urzędu Transportu Kolejowego oraz Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko
 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne,
a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
nie będą też profilowane
19-09-2023
29-09-2023